Informujemy, że od 19.04.2021 r. Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie będzie publikował informacje na nowej stronie szkoły pod adresem:

zpokrasocin.edupage.org

Dyrekcja szkoły

 

W związku z powrotem do pracy stacjonarnej przedszkola, w  załączniku, zamieszczamy  harmonogram dowozu 5-latków i 6-latków do Samorządowego Przedszkola w Krasocinie od 19.04.2021 r.

W związku z powrotem klas I-III na nauczanie zdalne zmienia się rozkład dowozu dzieci. W załączniku harmonogram dowozu 5-latków i 6-latków do Samorządowego Przedszkola w Krasocinie.

Już po raz drugi, uczestniczymy w  ogólnopolskiej akcji PACZKA DLA BOHATERA, która wspiera polskich kombatantów walczących na wszystkich frontach II wojny światowej, żołnierzy podziemia niepodległościowego, osoby represjonowane w czasach PRL oraz żołnierzy poszkodowanych we współczesnych misjach pokojowych poza granicami kraju. 

Zapraszamy do udziału w akcji!!!

Walczyli dla nas...Zawalczmy dla Nich!❤️

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zapraszamy uczniów kl. IV - VIII do wzięcia udziału w turnieju wiedzy o patronie krasocińskiej szkoły, rtm. Witoldzie Pileckim.

Co zrobić?

  • Powtórz i poukładaj wiadomości na temat życia i działalności rtm. Witolda Pileckiego,
  • 1 marca, do godz. 15.00 kliknij w poniższy link i rozwiąż quiz,
  •  Po zakończeniu zabawy zapisz swoje imię, pierwszą literę nazwiska i klasę, do której uczęszczasz w RANKINGU teleturnieju,
  • Pierwsze czterdzieści osób z rankingu zdobędzie dodatkowe punkty z zachowania oraz dyplomy udziału w konkursie.

Link do teleturnieju: 
https://wordwall.net/pl/resource/11549170/rotmistrz-witold-pilecki-nasz-patron

Uważaj, podczas rozwiązywania testu natrafisz na dodatkowe rundy, dzięki którym otrzymasz bonusowe punkty lub pechowo przyspieszysz czas odpowiedzi…. Powodzenia!!! J

Dorosłych zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy i zabawy z teleturniejem w godzinach popołudniowych i wieczornych, aby nie „zajmować” uczniom miejsc w rankingu J 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie 

ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Termin składania wniosków:

oddziały przedszkolne: od 01.03. 2021 r. do 30.03.2021 r.

klasy pierwsze: od 19.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły.

 

Numer 112 ratuje życie - NIE BLOKUJ GO!!!

 

Plik do pobrania
Download this file (112 plansza.pdf)112 plansza.pdf984 kB
Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice/Opiekunowie  

Opłaty  za dożywianie i czesne prosimy dokonywać przelewem, na konto bankowe Zespołu Placówek Oświatowych
im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie,

do 10 dnia każdego miesiąca.

 nr konta: 29 8525 0002 0010 0119 8534 0002  

Przykład:

za miesiąc wrzesień płacimy do 10 października;

w tytule przelewu należy wpisać: Dożywianie – imię i nazwisko dziecka.

 Opłatę za dożywianie dziecka ustala Pani intendentka.

Poniżej w załączniku znajdują się prezentacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przygotowane przez Państową Inspekcję Pracy.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W KRASOCINIE OD 1 IX 2020 R. ORAZ POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie odbędzie się 1 IX 2020 r. o godzinie 10.00. Jeśli będzie pogoda bezdeszczowa uroczystość odbędzie się na boisku szkolnym. W tym przypadku należy od razu przejść na boisko, nie ma potrzeby wchodzenia do szkoły. Jeśli będzie padało, klasy I-III przejdą do remizy OSP, a klasy IV-VIII do sali gimnastycznej - wejściem od strony boiska. Niestety prognoza pogody na wtorek jest zła. Prawdopodobieństwo opadów w Krasocinie synoptycy określają na 100 %.
Na boisku dzieci nie muszą mieć maseczek, ale nie powinny stać blisko siebie. Rodzice mogą być na boisku ze swoimi dziećmi, o ile założą maseczki lub przyłbice i zachowają dystans od nie swoich dzieci i personelu. Jeśli uroczystość będzie w remizie OSP i w sali gimnastycznej, uczniowie muszą założyć maseczki, ponieważ zachowanie dystansu będzie niemożliwe. Przed wejściem uczniowie muszą też odkazić dłonie. Do remizy OSP i do budynku szkoły rodzice nie będą mogli wejść. Wyjątek będzie uczyniony dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Po krótkiej uroczystości ogólnej uczniowie mają zaplanowane zajęcia z wychowawcami w szkole. Po opuszczeniu remizy OSP i sali gimnastycznej oraz podzieleniu się na klasy uczniowie nie muszą nosić maseczek i przyłbic. Odjazd pierwszych autobusów szkolnych zaplanowany jest na 12.00.
Uwaga!!! Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem muszą na czas przejazdu założyć maseczki lub przyłbice. Kierowca ma prawo nie wpuścić do pojazdu dziecka, które nie ma osłony nosa i ust. W każdym autobusie będzie kilka zapasowych maseczek, ale rozdawane będą w wyjątkowych przypadkach Rozkłady jazdy będą rozwieszone na przystankach w poniedziałek przed południem i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Regulamin funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym zostanie opublikowany na stronie www.zpokrasocin.pl.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
⦁ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
⦁ Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
⦁ Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
⦁ Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarza), zachowując zasady:
⦁ wchodzi 1 opiekun z dzieckiem (lub dziećmi),
⦁ zachowanie dystansu min.1,5 m od kolejnego opiekuna z dzieckiem (dziećmi),
⦁ zachowanie dystansu min.1,5 m od pracowników szkoły,
⦁ stosowanie środków ochronnych: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
⦁ Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i muszą przebywać w wyznaczonych obszarach.
⦁ Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
⦁ Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
⦁ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
⦁ Rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
⦁ Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
⦁ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
⦁ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
⦁ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
⦁ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
⦁ Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
⦁ Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
⦁ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
⦁ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie i dezynfekcję) rzeczy.
⦁ Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
⦁ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
⦁ Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
⦁ Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
⦁ Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
⦁ Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej.
⦁ Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

Czytaj więcej...

W związku z wykryciem nowych przypadków

koronawirusa w powiecie włoszczowskim,

organ prowadzący nie podjął decyzji

o otwarciu

Samorządowego Przedszkola w Krasocinie 

z dniem 6 maja 2020 r.

 

Dyrektor ZPO w Krasocinie

Krzysztof Jasiowski

 

Informuję, że na podstawie § 5, ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 VIII 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 i z 2019 r. poz. 318 i 1093) oraz decyzji rady pedagogicznej podjętej dnia 27 VIII 2019 r., dni od 27 IV 2020 r. do 30 IV 2020 r., będą dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Krasocinie. W tych dniach nauczyciele nie będą przesyłać uczniom prac do wykonania w domu.

 

Dyrektor ZPO w Krasocinie

Krzysztof Jasiowski

 

W załączniku poniżej znajduje sie lista kandydatów zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Krasocinie na rok szkolny 2020/2021

Uwaga!!!

W związku z wykryciem pierwszego przypadku koronowirusa COVID 19 na terenie Gminy Krasocin, rodzice proszeni są o wzmożoną opiekę nad swoimi dziećmi. Przypominam, że dzieci mogą opuścić dom tylko z bardzo ważnych powodów i tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Dyrektor ZPO w Krasocinie

Krzysztof Jasiowski

Czytaj więcej...

Od 20.03.2020 r. materiały do zdalnego nauczania będą dostępne dla każdej klasy pod innym adresem na Dysku Google.

Wychowawcy poszczególnych klas rozesłali wiadomości za pomocą dziennika elektronicznego Librus zawierające adres linka z materiałami.

W razie braku dostępu do konta na dzienniku elektronicznym Librus proszę kontaktować się e-mailowo z Dyrektorem lub Wicedyrektorem Szkoły.

Dyrektor – Krzysztof Jasiowski

email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor – Monika Jamróz – Ziętal 

email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.