DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

 

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM

 

§ 1
Organizatorzy.

           Organizatorami Konkursu DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM jest Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.

§ 2.
Cele konkursu.

  1. Promowanie wśród dzieci idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
  2. Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci.
  3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

§ 3.
Kategorie konkursowe.

1. Kategoria I - uczniowiez klas I-IV szkół podstawowych.

Temat zadania:DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM.

Uczniowie wykonują pracę plastyczną w programie Paint, Tux Paint, która nie może zawierać gotowych elementów np. clipartów.

Prace plastyczne formatu A4 winny być wydrukowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

2. Kategoria II - uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych.

Temat zadania:DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM.

Uczestnicy konkursu realizują do wyboru: film, spot reklamowy, animację komputerową (czas trwania utworu - do 3 minut) lub infografikę w dowolnym programie graficznym (np. Canva, Pictochart)

Prace konkursowe dostarczone na nośniku elektronicznym muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi. Prace plastyczne formatu A4 winny być wydrukowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

§ 4.
Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania
prac konkursowych.

  1. Organizatorzy dopuszczają prace zespołowe tylko w przypadku realizacji prac w kategorii II (maksymalnie dwóch uczniów).
  2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  3. Twórcy prac konkursowych oświadczają, że są ich autorami i posiadają wszelkie prawa do dysponowania utworem i wszystkimi jego elementami. Ponadto oświadczają, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób na niej widocznych oraz że osoby te, wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie.
  4. Konkurs organizowany jest na szczeblu szkolnym.
  5. W celu rozstrzygnięcia szkolnego etapu Konkursu Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która wybiera nie więcej niż trzy najlepsze prace konkursowe z odpowiedniej kategorii.
  6. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycielek informatyki w naszej szkole do 1 II 2019 r.
  7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym w dniu 5 II 2019 r. oraz na stronie internetowej szkoły

§ 5.
Komisja Konkursu.

Komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody w każdej z kategorii Konkursu, kierując się zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami edukacyjnymi, poznawczymi i artystycznymi. Pod uwagę będzie brana ponadto pomysłowość, oryginalność, samodzielność i sprawność warsztatowa twórcy pracy konkursowej.

§ 6.

Podsumowanie Konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w ramach obchodów VII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu 5 II 2019 r. o godz. 1000 w naszej szkole.