Spotkanie z rodzicami uczniów

Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie

odbędzie się 18 listopada 2014 r.(wtorek)

SZKOŁA PODSTAWOWA – godz. 16:30

GIMNAZJUM – godz. 17:00

Zarządzenie 6/2014

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie z 3 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Krasocinie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 6 XII 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), art. 20c ust. 2, 3 i 4 ustawy z 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Określa się zasady i kryteria naboru dzieci do oddziału dzieci młodszych i oddziałów przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie.

§ 2.

 1. Niżej opisane zasady i kryteria naboru dotyczą wyłącznie dzieci trzyletnich i czteroletnich, nie objętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie.
 2. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie w trwającym roku szkolnym, przyjmowane są na kolejny rok szkolny do oddziału dzieci młodszych na podstawie pisemnej deklaracji rodziców, bez stosowania kryteriów naboru.
 3. Deklarację o której mowa w § 1, pkt. 2 składają rodzice w kancelarii ZPO w Krasocinie do 7 marca danego roku szkolnego.
 4. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydaje dyrektor, lub upoważniona przez dyrektora osoba. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy zapisanych do przedszkola na kolejny rok szkolny i podlega zasadom rekrutacji opisanym w § 6, pkt.2 i 3.

§ 3.

 1. Nabór na kolejny rok dzieci trzyletnich i czteroletnich do oddziału dzieci młodszych, nie objętych do tej pory wychowaniem przedszkolnym w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie, odbywa się w okresie od 10 III do 31 III.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje i przyjmuje dyrektor ZPO w Krasocinie lub upoważniona przez niego osoba. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą następujące osoby:
  1. wicedyrektor ZPO w Krasocinie - przewodniczący komisji,
  2. przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
  3. sekretarka ZPO w Krasocinie - członek i sekretarz komisji.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. ocena kompletności wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola,
  2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem priorytetów określonych w art. 20c ustawy z 6 XII 2013 r. o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
  3. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola,
  4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci ostatecznie przyjętych do przedszkola,
  5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 15 IV każdego roku.
 5. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem przedszkola umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na kolejny rok szkolny w terminie do 31 maja bieżącego roku.
 6. Dzieci, których rodzice nie zawrą umowy o której mowa w § 1, pkt. 5, zostają skreślone z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, a na to miejsce zostaje przyjęte kolejne dziecko z największą ilością punktów rekrutacyjnych.
 7. Ostateczną listę dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do publicznej wiadomości do 31 VIII każdego roku.
 8. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listę dzieci ostatecznie przyjętych wywiesza się w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 9. Listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i ostatecznie przyjętych do przedszkola zawierają ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz łączną liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

§ 5.

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Krasocin.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek, o którym mowa w § 6, pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria:
 Wielodzietność rodziny kandydata  15 pkt.
 Niepełnosprawność kandydata  15 pkt.
 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  15 pkt.
 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  15 pkt.
 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  15 pkt.
 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  15 pkt.
 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  15 pkt.
 1. W celu zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny w zakresie edukacji przedszkolnej, ustala się następujące dodatkowe kryteria przyjęć do Samorządowego Przedszkola w Krasocinie na rok szkolny 2014/2015, stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
Oboje rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  15 pkt.
Jeden z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  10 pkt.
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki. Za każdą godzinę ponad podstawę programową 2 punkty tj. od 700 - 800; 1300 - 1600 (maksymalnie 8 punktów)  

2 pkt. za każdą godzinę

 1. Kryteria opisane w § 6, pkt. 3 będą brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 2. Samotnie wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 3. Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci własnych lub przysposobionych.
 4. Dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania punktów opisanych w § 6, pkt. 2 i 3 należy dostarczyć do sekretariatu ZPO w Krasocinie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Krasocin mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Krasocin i nie mogą wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.
 6. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krasocin przyjmowane będą do przedszkola w oparciu o kryteria określone w § 6 pkt. 2 i 3.

§ 6.

 1. Rodzic ma prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Wójta Gminy Krasocin w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru, za pośrednictwem dyrektora ZPO w Krasocinie.
 2. Po rozpatrzeniu odwołania decyzja Wójta Gminy Krasocin jest ostateczna.
 3. Rodzic ma prawo oczekiwać na miejsce zwolnione w ciągu roku w przedszkolu.

§ 7.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

§ 8.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OGŁOSZENIE

 

CHOINKA SZKOLNA 

odbędzie się 25.01.2014 r. [sobota]

 • dla przedszkola i klas I - III szkoły podstawowej w godzinach 1500 - 1700
 • dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w godzinach 1700 - 2000

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO ZPO W KRASOCINIE NA ZABAWĘ CHOINKOWĄ W DNIU 25 STYCZNIA 2014 r.

OGŁOSZENIE

 

WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

odbędzie się 30.01.2014r. [czwartek] - rozpoczęcie o godzinie 1700 na sali gimnastycznej.

W dniu 21 listopada 2013r. o godzinie 1630 w ZPO w Krasocinie odbędzie się zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy

W dniu 13 listopada 2013r. o godzinie 1100 odbędzie się uroczystość ślubowania klas pierwszych gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy

HARMONOGRAM KONSULTACJI PEDAGOGICZNYCH DLA RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KRASOCINIE

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM KONSULTACJI PEDAGOGICZNYCH DLA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASOCINIE

Czytaj więcej...